Treść

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami związanymi z programem Inteligentny Rozwój.

 

1. Czy Instytucja Realizująca (OPI) przewiduje ogłoszenie więcej niż 1 konkursu projektów w ramach PSPB?

Dla całego programu zaplanowany został jeden konkurs, który ogłoszony zostanie 1 kwietnia i potrwa do 30 lipca 2010 r.

 

2. Gdzie znajdują się dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

Dokumenty związane z Programem, znajomość których jest niezbędna dla prawidłowego przygotowania wniosku, w tym formularz aplikacyjny są  dostępne  na stronie www.swiss.opi.org.pl.

Bezpośredni adres do wniosku aplikacyjnego to:  www.swiss.opi.org.pl.  www.psrp-system.opi.org.pl.

 

3. Co należy rozumieć pod pojęciem naukowca? Czy doktoranci mogą być już zaliczani do te grupy (chodzi o wskaźniki)?

Podobnie jak w przypadku 7 Programu Ramowego doktoranci zaliczani są do grupy „początkujących” naukowców.

 

4. Na czym polega „badanie” w przypadku instytucji prowadzących działalność gospodarczą? (wg dyrektywy KE). Gdzie można znaleźć informacje dotyczące warunków związanych z pomocą publiczną?

Definicje badań zawarte są między innymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008, sekcja 7, artykuł 30.

Natomiast zapisy określające dopuszczalną intensywność pomocy publicznej, w przypadku podmiotów, których ta kwestia dotyczy, zawarte są w tym samym Rozporządzeniu w artykule 31.

 

5. Czy naukowcy i lider projektu muszą być pracownikami instytucji wnioskującej? Czy mogą być zatrudnieni do realizacji projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej?

Naukowcy i lider projektu nie muszą być pracownikami instytucji wnioskującej choć taki przypadek będzie raczej wyjątkowy (zwykle wnioskują podmioty, które dysponują zasobem kadrowym zainteresowanym do przeprowadzenia danych badań). Jeżeli dany podmiot decyduje się realizować projekt to należy założyć że dysponuje potencjałem merytorycznym i osobowym do jego realizacji.

Należy także pamiętać, że podczas oceny merytorycznej projektu w punkcie 5 (jakość zespołu badawczego) oceniana jest zdolność instytucjonalna Beneficjenta i partnera.

6. Czy przewidziano ograniczenie, co do liczby wniosków aplikacyjnych składanych przez jedną instytucję?

Nie ma formalnego ograniczenia w tym zakresie.

 

7. Czy polska instytucja prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach PSPB?

Jeśli jednostka ubiegająca się o dofinansowanie w ramach PSPB prowadzi działalność gospodarczą lub działalność badawczo – rozwojowa w ramach propozycji projektowej PSPB będzie związana z prowadzoną przez ww. podmiot działalnością gospodarczą to pomoc może być udzielona, na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

W przypadku rekomendowania do dofinansowania wniosku złożonego przez beneficjenta prowadzącego działalność gospodarczą, zostanie on poddany badaniu pomocy publicznej.

 

8. Czy jedna instytucja może złożyć więcej niż jeden wniosek i czy w takim wypadku wnioski mogą dotyczyć różnych obszarów tematycznych?

Nie ma ograniczeń dotyczących liczby wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę. Każdy złożony wniosek może dotyczyć innego obszaru tematycznego.

 

9. Czy jest dostępna polska wersja Programu Operacyjnego i formularza aplikacyjnego wniosku projektowego?

Program Operacyjny PSPB jest dostępny tylko w angielskiej wersji językowej www.swiss.opi.org.pl. Ponadto, pozostałe dokumenty związane z Programem, w tym formularz aplikacyjny są  dostępne  również  tylko w wersji angielskiej (formularz zawiera pola wymagane w języku polskim), co wynika z założenia realizacji projektów w partnerstwie polsko – szwajcarskim. Natomiast na stronie www.opi.org.pl/Polsko-Szwajcarski-Program-Badawczy.html znajdują się podstawowe informacje oraz Call for proposals w języku polskim.

 

10. Czy podpisy na dokumentach stanowiących załączniki do wniosku aplikacyjnego także muszą być oryginalne we wszystkich składanych kopiach?

Jeden komplet załączników musi posiadać oryginalne podpisy i musi zawierać oryginały dokumentów, natomiast pozostałe komplety załączników mogą być kopiami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

 

11. Które instytucje muszą złożyć dokumenty rejestrowe wraz z wnioskiem o dofinansowanie?

Na etapie składanie wniosku aplikacyjnego dokumenty potwierdzające osobowość prawną podmiotu wymagane są od następujących grup podmiotów:

 • organizacji pozarządowych prowadzących działalność naukową (wypis z KRS oraz statut)

oraz

 • „innych” instytucji prowadzących działalność badawczo-rozwojową, nie będących publicznymi i niepublicznymi uczelniami wyższymi, JBR, jednostkami PAN (stosowne dokumenty rejestrowe).
 

12. W ilu egzemplarzach należy złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek musi zostać złożony w 3 egzemplarzach papierowych, w 2 kopiach na nośniku elektronicznym – np. CD, DVD, pamięć przenośna flash, (w formacie PDF) oraz musi zostać wysłana elektroniczna wersja wniosku za pomocą elektronicznego systemu informatycznego.

13. Czy wymagana jest umowa partnerska dla wspólnego projektu badawczego i do kiedy należy ją podpisać?

Ze względu na charakter projektów PSPB, umowa partnerska między partnerem polskim i szwajcarskim (ewentualnie pozostałymi partnerami) będzie stanowić załącznik obowiązkowy do umowy finansowej pomiędzy IR a beneficjentem. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymagany będzie list intencyjny z deklaracją współpracy pomiędzy partnerami. Instytucja Realizująca w regulaminie konkursu określi termin na dostarczenie podpisanej umowy partnerskiej. Należy podkreślić, iż niedostarczenie ww. dokumentu w podanym terminie będzie skutkować usunięciem projektu z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.

 

14. Czy będzie dostępny wzór umowy partnerskiej pomiędzy Beneficjentem a partnerem szwajcarskim, czy pozostaje to w gestii Beneficjenta?

Format umowy pozostaje w gestii wnioskodawcy i beneficjenta. Instytucja Realizująca przygotuje listę zaleceń, podstawowych elementów, które umowa powinna zawierać.

 

15. Jakie jednostki szwajcarskie mogą być stroną wspólnych projektów badawczych?

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego, wykaz kwalifikowalnych instytucji szwajcarskich wskazany został w artykule 5 lit. a i b aktu z dnia 7 października 1983 – Federal Law on Research. Informacje dot. poszukiwania niekomercyjnych partnerów szwajcarskich można znaleźć na stronie:

www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home/Swiss_Partners.

 

16. Czy ten sam partner szwajcarski może występować w kilku projektach?

Nie ma formalnych ograniczeń co do liczby wniosków, w których mogą brać udział ci sami partnerzy.

 

17. Jaki może być maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania partnera szwajcarskiego w ramach PSPB?

Zgodnie z Programem Operacyjnym jest to poziom do 42,5% otrzymanego dofinansowania. Należy zastrzec, że w powyższym przypadku partnerzy ponoszą wspólnie koszty realizacji projektu oraz odpowiedzialność za prawidłową jego realizację, w szczególności osiągnięcie założonych celów.

 

18. Czy w projekcie w roli instytucji partnerskiej mogą uczestniczyć podmioty z innych krajów?

Nie. Natomiast w sytuacji, gdy nie można znaleźć partnera wykonującego określone badania w krajach partnerskich – Polsce lub Szwajcarii, można zlecić wykonanie części działań badawczych w projekcie instytucji zewnętrznej, z zachowaniem przepisów prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej.

 

19. Z ilu podmiotów może składać się partnerstwo?

Nie ma ograniczeń, co do liczby partnerów, minimum to jeden partner polski i jeden partner szwajcarski.

 

20. Czy więcej niż jedna instytucja może realizować projekt po stronie polskiej?

Nie ma ograniczenia formalnego, co do liczby Partnerów projektu. Wymogiem minimum jest współpraca jednej polskiej i jednej szwajcarskiej instytucji.

Jeśli w realizację projektu zostanie zaangażowanych więcej instytucji, to zasady ich współpracy muszą zostać uregulowane w umowie Partnerskiej. Od Wnioskodawcy i kształtu przyszłego Partnerstwa zależeć będzie czy zostanie zawarta jedna umowa Partnerska (dotycząca wszystkich Partnerów) czy też zostaną zawarte osobne umowy między beneficjentem a poszczególnymi partnerami.

 

21. Na jakich zasadach polska instytucja prowadząca działalność gospodarczą może być partnerem w projekcie?

Pomimo, że taka instytucja będzie korzystała z wyników badań będących przedmiotem dofinansowania w ramach PSPB, beneficjent musi zapewnić równy dostęp do tych wyników wszystkim innym zainteresowanym podmiotom.

 

22. Czy w przypadku wycofania się partnera szwajcarskiego istnieje możliwość odstąpienia od umowy?

Nazwa projektów „joint research project” – wspólne projekty badawcze – wskazuje na ich istotę tzn., że muszą być one realizowane w partnerstwie, co najmniej dwóch instytucji. Brak partnerstwa powoduje utratę możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektu badawczego. Warunki, niezawinionego przez Beneficjenta, rozwiązania umowy z ww. powodu będą zawarte w umowie finansowej. Niemniej jednak, w przypadku znalezienia nowego partnera, który spełnia warunki partnerstwa opisane w umowie, możliwe jest kontynuowanie realizacji projektu przy zachowaniu jego przedmiotu i celu. Powyższa zmiana partnera wymaga akceptacji Wspólnego Komitetu ds. Wyboru Projektów.

 

23. Czy kierownikiem merytorycznym całego projektu może być osoba ze strony szwajcarskiego partnera?

Tak. Zakres zadań i podział funkcji pełnionych w projekcie przez wszystkich partnerów muszą być uregulowane w umowie partnerskiej, która będzie stanowić załącznik do umowy między Instytucją Realizującą (OPI) a Beneficjentem.

 

24. Czy partnerem ze strony polskiej jak i szwajcarskiej może być jednostka samorządowa?

Nie. Listę instytucji uprawnionych do wnioskowania oraz listę uprawnionych partnerów zawiera Program Operacyjny, jednostki samorządów lokalnych nie należą do tej grupy.

 

25. Czy na liście intencyjnym dołączonym do wniosku muszą być oryginalne podpisy partnerów? Czy na CD list ma być zeskanowany wraz z podpisami?

Tak.

 

26. Jak przekazywane są środki finansowe partnerowi szwajcarskiemu? W związku z tym, że budżet jest przygotowany w PLN, a wydatki po stronie szwajcarskiej ponoszone w CHF – kto ponosi ryzyko kursowe?

Procedury przepływów finansowych między wnioskodawcą i partnerem regulować będą zapisy umowy partnerskiej. Co do zasady, wnioskodawca przekazuje środki partnerowi szwajcarskiemu. Ryzyko kursowe leży solidarnie po stronie beneficjenta i partnera, od zapisów umowy partnerskiej, waluty przyjętej do rozliczeń między partnerami, zależy obciążenie ewentualnymi stratami związanymi z ryzykiem kursowym.

 

27. W przypadku partnerstwa z dwoma jednostkami jednej uczelni ze strony szwajcarskiej, wymagane są dwa listy intencyjne/dwie umowy partnerskie, czy wystarczy jeden dokument wyszczególniający obie jednostki?

Obie formy są możliwe.

 

28. Czy wymagany jest dokument potwierdzający kwalifikowalność partnera szwajcarskiego?

Na etapie składania aplikacji nie jest wymagane załączenie dokumentu, natomiast niezbędne będzie wykazanie kwalifikowalności partnera przy weryfikacji umowy partnerskiej.

 

29. Ile procent dofinansowania może otrzymać partner prowadzący działalność gospodarczą, który w KRS ma wpis o prowadzeniu badań?

W takim przypadku należy rozważyć kwestie pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem nr 800/2008 i wynikającymi z niego ograniczeniami. Każdy przypadek będzie odrębnie badany na etapie oceny merytorycznej.

 

30. W sytuacji, gdy w projekcie uczestniczy 1 partner szwajcarski i 2 partnerów po polskiej stronie – czy listy intencyjne muszą być podpisane między każdymi dwiema instytucjami uczestniczącymi w projekcie, czy też dopuszczalne jest sporządzenie jednego wspólnego listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich 3 uczestników?

Obie opcje są możliwe.

31. Czy któryś z określonych w Programie Operacyjnym obszarów badawczych (tj. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie, środowisko) będzie traktowany preferencyjnie na etapie oceny wniosków? Czy są jakieś preferencje dotyczące wartości projektów?

Nie. Dokumenty programowe nie określają preferowanych obszarów badawczych i dziedzin naukowych. Wszystkie projekty złożone w ramach ww. obszarów będą oceniane jednakowo. Projekty będą oceniane przede wszystkim w oparciu o ich jakość naukową i innowacyjność. Niemniej jednak, Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów (składający się z 3 członków polskich i 3 członków szwajcarskich), może podjąć decyzję dotyczącą zapewnienia zbalansowanego finansowania w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych (dziedzin badawczych).

Zgodnie z Programem Operacyjnym 60 % alokacji przeznaczona jest na dofinansowanie projektów o wartości do 2 682 500 PLN (do 1 000 000 CHF), zaś 40 % na projekty o wartości do 5 365 000 PLN (2 000 000 CHF).

 

32. Czy katalog obszarów badawczych, opisany w Programie Operacyjnym, ma charakter zamknięty?

W Programie Operacyjnym wskazano cele i ogólny zakres realizacji projektów badawczych w poszczególnych dziedzinach naukowych. Nie jest to jednak katalog zamknięty i niekoniecznie wyczerpujący zakres tematyczny danej dziedziny. W związku z tym, możliwe jest przygotowanie projektów, które nie zostały wymienione w ww. dokumencie, w ramach jednej z 5 kwalifikowalnych dziedzin naukowych, jednak musi istnieć wyraźne, logiczne i celowe powiązanie projektu z jedną lub wieloma powyższymi dziedzinami (np. projekt dot. eko-turystyki wyraźnie powiązany jest z badaniami nt. zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego zasobami co ma na celu podnoszenie wiedzy w zakresie zależności między klimatem, biosferą, ekosystemami i działalnością ludzką).

 

33. Czy istnieje parytet regionalny?

Nie, nie przewidziano preferencji regionalnych w przypadku Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego.

 

34. Czy badania kliniczne są wyłączone z katalogu działań kwalifikowalnych?

Nie, nie są wyłączone.

 

35. Jak określa się formalnie związek organizacji pozarządowej z tematyką badań naukowych:

 • czy zapis w celach statutowych,
 • czy w sposobach realizacji celów statutowych (tutaj określa się szczegółowo realizację z określeniem PKD w przypadku organizacji pożytku publicznego).

Obie powyższe opcje są dopuszczalne, istotne jest także żeby wnioskująca instytucja faktycznie prowadziła badania naukowe i znalazło to odzwierciedlenie w opisie projektu.

36. W jaki sposób projekt jest finansowany?

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego projekt może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów, podejmuje decyzję dot. poziomu dofinansowania. W przypadku kiedy decyzją ww. Komitetu, Beneficjent wraz partnerem otrzymał dofinansowanie w wysokości niższej niż wnioskowane, a zainteresowani są dalszą realizacją projektu, zobowiązani są zagwarantować brakujące środki finansowe. Co do zasady, realizacja projektu odbywa się ze środków własnych Beneficjanta następnie instytucja ta otrzymuje refundację poniesionych wydatków po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Realizującą. Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Realizującej z wnioskiem o wypłatę zaliczki, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: a) Beneficjent wnioskował o zaliczkę we wniosku aplikacyjnym; b) zaliczka nie przekroczy 10% całkowitego budżetu projektu; c) zaliczka nie przekroczy 50% budżetu rocznego projektu.

 

37. Czy wymagany jest tzw. wkład własny projektodawcy?

Wkład własny – zgodnie z Programem Operacyjnym – nie jest konieczny, gdyż przewidziano możliwość sfinansowania do 100% wartości projektu. W przypadku otrzymania mniejszego procentu dofinansowania, wnioskodawca powinien rozważyć możliwość zapewnienia brakujących środków finansowych z innych źródeł.

Procent dofinansowania projektu będzie zależał od uzyskanej oceny merytorycznej dokonanej przez niezależnych polskich i szwajcarskich ekspertów. Najważniejsze kryterium stanowić będzie jakość merytoryczna ocenianego wniosku aplikacyjnego.

 

38. Co oznacza przestrzeganie zasady konkurencyjności?

Zasada konkurencyjności oznacza przestrzeganie przepisów dotyczących wydatkowania środków publicznych w sposób efektywny i konkurencyjny, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych.

 

39. Jak należy rozumieć koszty pośrednie?

Koszty pośrednie to wszystkie te koszty kwalifikowane, które:

 • nie są bezpośrednio związane z realizacją projektu,
 • pozostają w ścisłym związku z bezpośrednimi kosztami przypisanymi do projektu, – są ponoszone przez Beneficjenta lub Partnera i wynikają z prowadzonej przez niego działalności;
 • są możliwe do zidentyfikowania w systemie księgowym Beneficjenta lub Partnera.

Zgodnie z Programem Operacyjnym, do kosztów pośrednich możemy zaliczyć między innymi:

 • koszty mediów,
 • ubezpieczeń,
 • telekomunikacji,
 • ogólnych usług pocztowych,
 • kosztów związanych z Zarządem /administracją ogólną Beneficjenta/Partnera (np. koszty sprzątania, ochrony, wywozu śmieci),  itp.

Koszty te będą rozliczane ryczałtem, wedle przyjętej w jednostce Beneficjenta metodologii (metodologia powinna zostać przedstawiona w odpowiedniej sekcji Szczegółowego Budżetu Projektu). Jednak w wypadku kontroli muszą być identyfikowalne dokumenty źródłowe.

Zgodnie z Programem Operacyjnym koszty pośrednie Beneficjenta i wszystkich Partnerów mogą stanowić maksymalnie do 10 % całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

 

40. Co z kwestią kwalifikowalności VAT przy zakupie sprzętu, materiałów, czy usług w Szwajcarii?

Zasadniczo podatek VAT jest kosztem wymienionym w katalogu kosztów niekwalifikowanych, jeśli istnieje możliwość jego odzyskania/zwrotu (gdy nie ma takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowanym). Ten zapis dotyczy w równym stopniu Beneficjenta jak i szwajcarskiego Partnera.

 

41. Jaka jest minimalna wnioskowana kwota i jaki przy tym wkład własny?

Minimalna wnioskowana kwota to 804 780 PLN. (CHF 300 000) Nie ma wymogu obowiązkowego wkładu własnego, co do zasady dofinansowanie może pokryć 100% kwalifikowanych kosztów projektu. Ta sytuacja będzie wyglądała inaczej w przypadku ograniczeń wynikających z zastosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

42. Czy zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem ma być mniejszy niż 30 % wartości projektu?

Zakup sprzętu oraz oprogramowania nie może przekroczyć 30 % kosztów całkowitych projektu. Należy przy tym pamiętać o zasadach odnośnie środków trwałych wynikających z ustawy o rachunkowości i polityki rachunkowości danej instytucji.

 

43. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące czasu wizyt w ramach projektu – o ile są one niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu? Czy wszystkie koszty związane z tymi wizytami są kwalifikowane?

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy nie jest programem stypendialnym, kwalifikowane są tylko te wyjazdy, wizyty, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu badawczego i wynikają z przyjętej metodologii badań. Nie ma formalnych ograniczeń dotyczących długości wizyt, jest to każdorazowo uzależnione od specyfiki projektu.

Informujemy również, że istnieje możliwość finansowania wyjazdów stypendialnych ze środków Programu Szwajcarskiego. Program stypendialny jest obsługiwany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) www.frse.org.pl

 

44.Czy koszt przesyłania próbek, między ośrodkami (związane z tym koszty transportu) to koszt kwalifikowany? Czy to koszt pośredni, czy bezpośredni projektu?

Tak jest to koszt kwalifikowany i stanowi bezpośredni koszt realizacji projektu („other operating costs”). Generalnie koszty transportu i usług pocztowych związanych z projektem są bezpośrednim kosztem kwalifikowanym, pozostałe usługi tego typu – nie związane bezpośrednio z projektem – stanowią koszty pośrednie.

 

45. Czy możliwe jest sfinansowanie kosztów przygotowawczych projektu?

Nie, kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się po podpisaniu umowy przez ostatnią ze stron i nie dotyczy kosztów przygotowawczych projektów poniesionych przed tą datą.

 

46. Czy przeliczeniowy kurs z 1 kwietnia 2010 roku obowiązuje przez cały czas trwania projektu?

Tak. Zarówno budżet projektu jak i umowa finansowa, będą przygotowane i zawarte w PLN zgodnie z kursem z 1 kwietnia 2010 roku.

 

47. Jaka jest przewidziana forma zatrudnienia w projekcie: umowa zlecenia, aneks do umowy o pracę, czy umowa o dzieło?

Forma zatrudnienia w projekcie zależy od zasad obowiązujących w instytucji Beneficjenta. Jeśli obowiązki wynikające z realizacji projektu będą wykraczały poza zakres obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, dopuszczalne jest zawarcie zarówno aneksu do umowy, jak i umowy cywilno-prawnej. Należy jednak przy tym pamiętać o stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Koszty kwalifikowane dotyczące wynagrodzeń obejmują wszelkie narzuty wymagane prawem.

 

48. Jeżeli zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany po zakończeniu realizacji projektu na uczelni – to jako koszt kwalifikowany liczy się amortyzacja kosztów, czy koszt zakupu?

W przypadku chęci wykorzystania sprzętu po zakończeniu realizacji projektu, jego zakup powinien być sfinansowany ze środków własnych Beneficjenta. Jeśli taka aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez ich całkowity okres użytkowania, za koszty kwalifikowane uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie dobrych praktyk księgowych.

 

49. Czy dopuszczalny w ramach projektu jest leasing?

Leasing (np. aparatury badawczej) jest dopuszczalny. Niemniej jednak nie można uznać za kwalifikowalne koszty, które beneficjent chciałby ponieść na zakup sprzętu  leasingowanego na czas realizacji projektu.

 

50. Czy pod pojęciem „wyposażenie” należy rozumieć kategorię „materiały”?

Nie, kategoria materiały, zawiera się w kategorii „other operating costs”.

 

51. W ramach „kosztów niekwalifikowanych” co oznacza pojęcie „wyposażenie używane”, czy ten zakaz dotyczy także mebli?

To oznacza, że w ramach realizacji projektów nie można stosować zakupów wyposażenia (w tym także mebli), sprzętu używanego – „z drugiej ręki”.

 

52. Czy OPI bezpośrednio refunduje wydatki strony szwajcarskiej, czy też wszystko przechodzi przez Beneficjenta?

Stroną umowy z OPI jest Beneficjent i Beneficjentowi będą przekazywane wszystkie środki.

 

53. Czy doktoranci i postdoktoranci mogą otrzymywać wynagrodzenie za dodatkową pracę, wykonywaną w ramach projektu?

Tak, doktoranci, postdoktoranci mogą otrzymać wynagrodzenie za wykonanie konkretnej pracy na rzecz projektu, na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło/umowy zlecenia). Należy pamiętać o zasadzie zakazu podwójnego finansowania.

 

54. Kwestia finansowania audytu – kto finansuje Beneficjent, czy Instytucja Realizująca?

Koszty audytu finansowane będą przez Instytucję Realizującą (OPI)

 

55. Jakie są dopuszczalne stawki wynagrodzeń?

Wynagrodzenia wypłacane w ramach PSPB muszą być zgodne z polityką wynagrodzeń instytucji Beneficjenta/partnera, określoną w stosownych regulaminach (rozporządzeniach) dotyczących realizacji projektów.

 

56. Czy pozycje wymienione w szczegółowym budżecie projektu, zamieszczonym na stronie Programu są obowiązkowe (np. konferencja otwierająca)?

Wzór budżetu – pozycje w nim wymienione, jednostki – są jedynie podane jako przykład i tylko tak należy je traktować.

57. Jaki jest klucz wyboru ekspertów do oceny merytorycznej wspólnych projektów badawczych?; Czy zostanie ogłoszony nabór na ekspertów?

Ocena merytoryczna projektów będzie przeprowadzona przez polskich i szwajcarskich ekspertów. Eksperci po stronie polskiej, reprezentujący wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów badawczych określonych w Programie Operacyjnym, będą wybierani z bazy „Nauka Polska” http://nauka-polska.pl, prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Instytucja Realizująca nie przewiduje naboru na ekspertów.

 

58. W jaki sposób Instytucja Realizująca będzie zapobiegać wzajemnej ocenie projektów przez ekspertów oceniających i jednocześnie biorących udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego?

Instytucja Realizująca odpowiedzialna jest za zapewnienie prawidłowego wyboru ekspertów. W szczególności każdy ekspert biorący udział w ocenie danego wniosku aplikacyjnego zobowiązany zostanie do złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów.

 

59. Czy przy ocenie potencjału Beneficjenta (potencjału badawczego, zdolności do realizacji projektu) bierze się pod uwagę łączny potencjał konsorcjum, jeżeli takowe zostało po stronie krajowej zawiązane? Np. NGO jako Beneficjent, a uczelnia wyższa jako partner.

Tak, przy ocenie merytorycznej projektu ocenia się łącznie potencjał jaki daje partnerstwo, zarówno jeśli chodzi o zasoby ludzkie, jak i zaplecze techniczne.

 

60. Czy ocenie podlega zespół badawczy jako całość – czyli łącznie wszyscy partnerzy polscy i szwajcarscy?

Tak, projekt partnerski powinien tworzyć spójną całość i zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej również zespół badawczy podlega ocenie jako całość.

 

61. Czy wnioski pod względem formalnym są sprawdzane na bieżąco – jeśli wniosek zostanie złożony w maju – czy informacja o jego poprawności formalnej zostanie przekazana po 21 dniach, czyli w czerwcu, czy też w 21 dni po zakończeniu naboru wniosków?

Wnioski pod względem formalnym będą sprawdzane na bieżąco, natomiast ocena merytoryczna rozpocznie się po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków.

62. Kto jest wnioskodawcą i kto podpisuje umowę na finansowanie projektu?

Każda instytucja po stronie polskiej przewidziana w katalogu potencjalnych Beneficjentów określonych w Programie Operacyjnym, która posiada osobowość prawną, może być wnioskodawcą i stroną umowy finansowej.

 

63. Czy umowa o dofinansowanie zawarta będzie w formie jednego dokumentu na środki pochodzące z wkładu szwajcarskiego i z budżetu państwa, czy w formie dwóch osobnych umów?

Umowa o dofinansowanie będzie opiewała na łączną kwotę otrzymanego finansowania z PSPB, będzie to jeden dokument.

64. Jak długo powinien trwać projekt?

Nie ma ograniczeń, co do terminu rozpoczęcia projektu choć należy pamiętać przy jego planowaniu, że końcowa data kwalifikowalności kosztów działań projektowych tj. 30 czerwca 2016 r. nie może zostać przekroczona . Nie ma również ograniczenia odnośnie minimalnego okresu realizacji projektu.

 

65. Kwestia zaliczki – w Programie Operacyjnym mowa, że nie może przekroczyć 10 % wartości projektu i 50 % kosztów zaplanowanych na pierwszy rok, czy chodzi o rok faktyczny (kolejne 12 miesięcy), czy rok kalendarzowy – ale wtedy co jeśli umowa zostanie podpisana w drugiej połowie roku? Jakie będą zasady rozliczania zaliczek w programie?

Zaliczkę należy liczyć w odniesieniu do pierwszych 12 miesięcy realizacji projektu. Również rozliczanie zaliczki nastąpić będzie musiało w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji, w kolejnych kwartałach.

 

66. Jaka jest zalecana metodyka zarządzania projektem?

Nie ma preferencji odnośnie wyboru metodyki zarządzania projektem. Natomiast należy pamiętać, że metodyka projektu podlega ocenie merytorycznej – kryterium 8. zarządzanie projektem.

Zarządzanie rozpoczyna się już w momencie pisania wniosku i tworzenia konsorcjum i trwa nieprzerwanie aż do zakończenia realizacji projektu, a nawet dłużej. I jako takie jest procesem złożonym i obejmuje nie tylko sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami, ale także nad zasobami ludzkimi i finansowymi.

 

67. Czy czas pracy i wynagrodzenie rozliczamy kartą czasu pracy?

To jest decyzja Beneficjenta jaki przyjmie sposób ewidencjonowania pracy wykonanej na rzecz projektu. Musi to być taka metoda, która w przypadku kontroli/audytu pozwoli zweryfikować w jakiś sposób czas pracy, albo go oszacować.

 

68. Jak należy spełnić kryterium „zrównoważony rozwój” w projekcie?

Spełnienie tego kryterium – jednej z zasad horyzontalnych UE – jest wymagane ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Projektodawca we wniosku aplikacyjnym powinien wykazać, w jaki sposób realizowany przez niego projekt jest zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

 

69. Czy sprawozdawczość Beneficjentów musi odbywać się w systemie kwartalnym? Czy możliwa będzie modyfikacja harmonogramów działań?

Sprawozdawczość w systemie kwartalnym wynika z zapisów Programu Operacyjnego i bezpośrednio wiąże się z refundacją poniesionych wydatków w ramach projektu. Modyfikacja harmonogramów działań będzie możliwa. Należy pamiętać, iż środki finansowe przeznaczone na realizację wspólnych projektów badawczych w ramach PSPB to pieniądze publiczne, których wydawanie musi pozostać transparentne i zawsze obwarowane jest wieloma warunkami, zarówno dla partnera szwajcarskiego, jak i polskiego.

 

70. Czy wymagane będzie założenie odrębnego konta bankowego przez partnera szwajcarskiego w celu realizacji Projektu?

Relacje dotyczące rozliczeń i przepływów finansowych między polskim i szwajcarskim partnerem wnioskodawca musi zawrzeć w zapisach umowy partnerskiej. Jednocześnie ze względu na zachowanie przejrzystości zalecamy, żeby także partner miał osobne konto, koszt obsługi konta jest kosztem kwalifikowanym projektu. Przypominamy, że w przypadku Beneficjenta (wnioskodawcy) osobne konto lub wyodrębnione subkonto dla projektu jest obligatoryjne.

 
powrót

Newsletter
 
Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce cookies

Zamknij