Treść

System instytucjonalny

Krajowa Instytucja Koordynująca – KIK

Funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. KIK ponosi ogólną odpowiedzialność za Program Współpracy, wspólnie z Komitetem Monitorującym. KIK, działając jako Instytucja Pośrednicząca, planuje i organizuje proces ukierunkowania i zarządzania Programem. KIK odpowiada, zgodnie Ramami Programowymi Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego (The Conceptual Elements for a Polish – Swiss Research Programme), które zostały zatwierdzone jako Zarys Projektu, za rozwój opracowywania dokumentacji Programu i przedłożenie Kompletnej Propozycji Projektu stronie szwajcarskiej oraz wniosku o jego dofinansowanie. Po konsultacjach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stroną szwajcarską KIK wyznacza Instytucję Realizującą (operatora) dla zarządzania Programem. Na późniejszym etapie, KIK nadzoruje realizację Programu i zapewnia efektywne oraz właściwe wykorzystanie dofinansowania zgodnie z Umową ramową.

KIK wyznacza polskich członków Wspólnego Komitetu Wyboru Projektów. SDC/SCO wyznacza szwajcarskich przedstawicieli w Komisji.

Instytucja Realizująca – IR

Polsko – Szwajcarski Program Badawczy będzie zarządzany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), działający jako Instytucja Realizująca, z rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. OPI w Warszawie jest osobą prawną podlegającą Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OPI zarządza Programem. Główne zadania w tym zakresie obejmują:

• przygotowanie konkursu,

• ogłoszenie konkursu,

• nabór wniosków,

• organizację oceny i wyboru zgodnie z procedurami i strukturami,

• zawieranie Umów ws. Realizacji Projektów,

• raportowanie i składanie wniosków o płatność do KIK,

• dostarczanie raportów do KIK,

• monitorowanie Projektów.

Do zadań Instytucji Realizującej należy:

• ogłaszanie oraz przeprowadzanie naboru Projektów, ocena jakości złożonych wniosków i Projektów pod względem formalnym i merytorycznym;

• przedkładanie KIK propozycji Projektów razem z raportami z oceny;

• podpisywanie Umów w sprawie Realizacji Projektów z Beneficjentami;

• nadzór i zarządzanie wdrażaniem projektów w zgodzie z zapisami Umów ws. Realizacji Projektów oraz przeprowadzanie niezbędnych kontroli i audytu projektów;

• sprawdzanie faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej otrzymywanych od Beneficjentów, weryfikowanie autentyczności i poprawności złożonych dokumentów oraz kwalifikowalności kosztów zawartych we wniosku o płatność;

• poświadczanie faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej i ich składanie w KIK lub Instytucji Płatniczej;

• raportowanie do KIK o postępie Programu i realizacji Projektów; Zbiorcze Raporty okresowe, Raporty roczne i Raport z zakończenia Programu, składane na poziomie Programu, oparte na podobnych raportach na poziomie Projektów;

• monitorowanie czy audyt Projektu został przeprowadzony przed zakończeniem Projektu;

• sprawdzanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich do KIK;

• zapewnienie przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektów zrealizowanych w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego przez 10 lat po zakończeniu Programu;

• pisemne uzgadnianie z Beneficjentami uzasadnionych zmian w realizacji Projektów zgodnie z limitami zawartymi w odpowiednich Umowach w sprawie Realizacji Projektów;

• zapewnienie informacji i kampanii promocyjnej na temat Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Sekretariat PSPB – utworzony w strukturze OPI – będzie realizował zadania wymienione powyżej.

Dodatkowo, Sekretariat będzie wspierał wszystkie działania ekspertów opracowujących recenzje i Wspólnego Komitetu Wyboru Projektów.

Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) / Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SCO)

SDC/SCO zostały wyznaczone w Ramach Programowych Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego jako instytucjonalni, szwajcarscy partnerzy dla KIK i innych podmiotów zaangażowanych w system wdrożenia i zarządzania Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego.

Do ich zadań należy:

• administrowanie Programem po szwajcarskiej stronie,

• ułatwianie kontaktów, budowanie zaufania i współpracy między partnerami,

• informowanie i doradzanie partnerom w kwestiach procedur i warunków Programu Współpracy,

• przekazywanie oficjalnych informacji i propozycji do i od władz Szwajcarii,

• organizowanie, razem z KIK, misji szwajcarskich delegacji,

• uczestniczenie w spotkaniach na temat Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

• udzielanie informacji opinii publicznej na temat Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy i pomocy finansowej,

• uczestniczenie w charakterze obserwatora we Wspólnym Komitecie Wyboru Projektów.

 
powrót

Newsletter
 
Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce cookies

Zamknij