Treść
Strona głównaNabór wnioskówOcena formalna

Ocena formalna

Wszystkie złożone wnioski podlegają zarejestrowaniu przez Instytucję Realizującą. Po zarejestrowaniu, we wnioskach nie można dokonywać zmian lub uzupełnień z wyjątkiem tych, na dokonanie których wyraziła zgodę Instytucja Realizująca na etapie oceny formalnej.

Po otrzymaniu wniosku – propozycji Projektu – Instytucja Realizująca dokonuje jego formalnej weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie 21 dni. W trakcie trwania oceny, w przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości, Instytucja Realizująca zwraca się do wnioskodawcy o korektę błędów i/lub uzupełnienie braków w ciągu 72 godzin od wysłania wezwania przez Instytucję Realizującą. Informacje o powyższych uchybieniach Instytucja Realizująca przekaże wnioskodawcy drogą elektroniczną i faksem, na adres e-mailowy i numer faksu wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Dokumenty wysłane faksem lub e-mailem Instytucja Realizująca powinna równocześnie przesłać droga pocztową (listem poleconym).

Następujące błędy/braki podlegają korekcie/uzupełnieniu w trybie 72 godzin:

  • kompletność wniosku (z wyłączeniem wymaganego/nych podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy) – pozycja 4;
  • oczywiste błędy arytmetyczne lub językowe – pozycja 4;
  • brak egzemplarzy wniosku w liczbie określonej w instrukcji wypełniania wniosku – pozycja 6;
  • brak elektronicznej wersji wniosku – pozycja 7;
  • niezgodność wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową (podpis nie podlega żadnym zmianom)– pozycja 8.

Projekty złożone do Programu, zanim zostaną poddane ocenie merytorycznej, muszą spełnić wszystkie kryteria formalne i kwalifikowalności przedstawione w Karcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie dostepnego poniżej.

Instytucja Realizująca przekazuje wnioskodawcy informację o wynikach oceny formalnej (oraz procedurze odwoławczej) na piśmie. Wniosek, który nie spełnia formalnych kryteriów zostanie zwrócony wnioskodawcy niezwłocznie razem z uzasadnieniem odrzucenia wniosku. Jeden egzemplarz pozostanie w Instytucji Realizującej.

Beneficjentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji o wyniku oceny formalnej zgodnie z Procedurą odwoławczą.

Procedura odwoławcza

Przewidziana jest jednoinstancyjna procedura odwoławcza, w ramach której instytucją właściwą do rozpatrzenia odwołania jest Instytucja Realizująca. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji o odrzuceniu projektu tylko w odniesieniu do oceny formalnej.

Wnioskodawca nie może odwoływać się od decyzji w odniesieniu do kwestii o charakterze merytorycznym.

Rozstrzygnięcie o odrzuceniu wniosku powinno być uzasadnione przez Instytucję Realizującą w sposób jasny i wyczerpujący. W celu rozpatrzenia odwołania Instytucja Realizująca ponownie analizuje wnikliwie wniosek pod względem formalnym, biorąc pod uwagę nową argumentację/dokumentację wnioskodawcy zawartą w odwołaniu.

Odwołanie jest składane w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty wysłania do wnioskodawcy przez Instytucję Realizującą zawiadomienia o odrzuceniu Projektu. Po upływie powyższego terminu, odwołania nie będą rozpatrywane.

Odwołanie przedłożone w wymaganym terminie do Instytucji Realizującej powinno zostać przez nią rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Projekt jest kierowany do oceny merytorycznej. Po uzyskaniu w trakcie oceny merytorycznej liczby punktów wymaganej do zakwalifikowania się do kolejnego etapu, Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej.

 

ZAŁĄCZNIKI

 
 
powrót

Newsletter
 
Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Logo Swiss Contribution
Logo - Polsko-Szwajcarski Program Badawczy
Logo - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichKreoBox - miejsce spotkań biznesu, nauki i inwestorów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszejPolityce cookies

Zamknij